Romanian Society for Trace Elements in Medicine
SOCIETATEA ROMÂNĂ PENTRU OLIGOELEMENTE ÎN MEDICINĂ
COPYRIGHT © 2013 NUMELE TĂU • TOATE DREPTURILE REZERVATE • CONTACT
Imagine Imagine Imagine
Acasa/HomeConferinteObiectiveStatutContact
SROM heraldic sigla SROM
NEWS/NOUTĂȚI
STATUTUL
ASOCIAŢIEI “SOCIETATEA ROMÂNĂ PENTRU OLIGOELEMENTE ÎN MEDICINĂ”
 
 
Art. 1 ASOCIAŢII - MEMBRI FONDATORI :
 
au hotărât în condiţiile art. 4 şi urm. din O.G. 26/2000 modificată asocierea în vederea constituirii ASOCIAŢIEI “SOCIETATEA ROMÂNĂ PENTRU OLIGOELEMENTE ÎN MEDICINĂ”.
 
Art.2. DENUMIREA Asociaţiei este ASOCIAŢIA “SOCIETATEA ROMÂNĂ PENTRU OLIGOELEMENTE ÎN MEDICINĂ”.
Această denumire va fi respectată în toate documentele şi anunţurile  Asociaţiei, precum şi în relaţiile cu orice persoană fizică sau juridică, organizaţie sau instituţie din ţară şi străinătate, cu care, în îndeplinirea obiectivelor propuse, va fi necesar să colaboreze.
 
Art.3  SCOPUL SI OBIECTIVELE ASOCIAŢIEI
Scopul ASOCIAŢIEI “SOCIETATEA ROMÂNĂ PENTRU OLIGOELEMENTE ÎN MEDICINĂ”  este acela de a creşte performanţa medicală în domeniul studiului oligoelementelor şi de a apăra valorile şi interesele acestei comunităţi medicale.
 
          În vederea atingerii scopului stabilit, ASOCIAŢIA “SOCIETATEA ROMÂNĂ PENTRU OLIGOELEMENTE ÎN MEDICINĂ”   îşi propune realizarea următoarelor obiective:
1. promovarea cercetării ştiinţifice, educaţiei şi instruirii profesionale în domeniul studiului efectelor benefice sau toxice a oligoelementelor asupra omului şi animalelor,
2. colaborarea cu instituţiile de învăţământ superior medical şi din domenii conexe, în vederea formării şi perfecţionării unor specialişti cu o înaltă pregătire profesională,
3. contribuirea la perfecţionarea, modernizarea şi reforma asistenţei medicale în diverse domenii conexe studiului oligoelementelor,
4. ridicarea nivelului profesional şi ştiinţific al membrilor săi,
5. ridicarea prestigiului, reprezentarea, susţinerea şi promovarea intereselor profesionale ştiinţifice, precum şi protejarea activităţilor tuturor membrilor Asociaţiei, atât pe plan intern cât şi internaţional,
6. elaborarea unor strategii specifice în colaborare cu organismele guvernamentale şi neguvernamentale în probleme de interes general,
7. sprijinirea Ministerului Sănătăţii, Colegiului Medicilor şi Universităţilor de Medicină în elaborarea de programe de sănătate, programe de instruire, elaborarea de ghiduri medicale, organizarea de concursuri şi alte manifestări profesionale şi ştiinţifice,
8 colaborarea cu alte instituţii profesional-ştiintifice, institute de cercetare, din ţară şi străinătate, în scopul asigurării sănătăţii publice şi prevenirii bolilor transmisibile,
9. derularea unor activităţi publicistice de specialitate.
 
În vederea realizării obiectivelor propuse , ASOCIAŢIA “SOCIETATEA ROMÂNĂ PENTRU OLIGOELEMENTE ÎN MEDICINĂ”, va desfăşura inter alia următoarele activităţi:
1. organizează, în ţară, congrese naţionale, conferinţe, consfătuiri, simpozioane şi participă, prin delegaţii săi, la congresele internaţionale şi la orice alte manifestări ştiinţifice,
2. organizează şedinţe de comunicări şi referate ştiinţifice şi publică lucrări în revistele de specialitate,
3. organizează, împreună cu sectoarele de resort, cursuri de specializare sau perfecţionare sau studii documentare în ţară şi străinătate,
4. obţine şi acordă burse în ţară şi străinătate,
5. acordă premii şi distincţii pentru activitatea profesional-ştiinţifică deosebită,
6. se afiliază la organizaţii internaţionale de profil şi colaborează cu societăţi sau asociaţii similare din alte ţări,
7 editează, publică şi difuzează prin mijloace proprii sau pe bază de colaborare: cărţi, reviste, lucrări de specialitate, materiale publicitare, documentaţii, traduceri din şi în limba română etc.,
8. colaborează cu Ministerul Sănătăţii în activitatea de ocrotire a sănătăţii precum şi cu oricare alte instituţii de cercetare ştiinţifică, instituţii de învăţământ superior, instituţii publice sau private, guvernamentale sau neguvernamentale, din Romania sau din alte ţări, precum şi cu organisme şi organizaţii internaţionale.
 
ASOCIAŢIA “SOCIETATEA ROMÂNĂ PENTRU OLIGOELEMENTE ÎN MEDICINĂ” îşi va desfăşura activitatea în calitate de organizaţie medicală autonomă, profesională, cu un caracter ştiinţific şi educaţional, apolitic şi  non-profit, reunind persoane cu pregătire medicală universitară (medici, biologi, biochimişti, etc) ce activează  în domeniul studiului efectelor benefice sau toxice a oligoelementelor asupra omului şi a animalelor, precum şi persoane care se bucură de  recunoaştere profesională sau ştiinţifică şi care manifestă un interes deosebit faţă de aceste domenii medicale şi faţă de activitatea Asociaţiei.
 
ASOCIAŢIA “SOCIETATEA ROMÂNĂ PENTRU OLIGOELEMENTE ÎN MEDICINĂ” nu va sprijini organizaţii, partide sau personalităţi politice dar va putea primi sprijin financiar sau de altă natură, de la acestea sau de la Guvernul României însă numai în vederea atingerii scopului propus.
 
 ASOCIAŢIA “SOCIETATEA ROMÂNĂ PENTRU OLIGOELEMENTE ÎN MEDICINĂ  va colabora şi se va putea asocia cu alte instituţii, fundaţii sau asociaţii din ţară şi străinătate pentru clarificări conceptuale, schimb de experienţă şi realizarea unor proiecte comune în România.
 
 ASOCIAŢIA “SOCIETATEA ROMÂNĂ PENTRU OLIGOELEMENTE ÎN MEDICINĂ” va putea obţine, în vederea atingerii scopului propus, ajutorul oricărei persoane sau entităţi dispuse să colaboreze cu aceasta la îndeplinirea obiectivelor ei curente, fiind exclusă orice modalitate de a participa, direct sau indirect, la activităţi cu caracter politic.
 
ASOCIAŢIA “SOCIETATEA ROMÂNĂ PENTRU OLIGOELEMENTE ÎN MEDICINĂ” se va putea afilia, pe plan naţional, la orice Asociaţie medicală  iar pe plan internaţional, Asociaţia se va putea afilia doar la Asociaţii cu profil bio-medical sau biochimic, respectând  legislaţia în vigoare.
         
Art.4. SEDIUL Asociaţiei este în România, Comuna Săcălaz, strada Zorilor nr. 2, judeţul Timiş.
Sediul va putea fi mutat la orice adresă numai pe baza deciziei Consiliului Director, prin înregistrarea noului sediu atât în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa judecătoriei  vechiului  sediu, cât şi în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa judecătoriei noului sediu.
Se face menţiunea că Asociaţia va putea înfiinţa filiale în orice localitate a ţării, conform legilor în vigoare şi reglementărilor prezentului Statut, numai pe baza hotărârii Adunării Generale.
Actele juridice de dispoziţie, în numele şi pe seama Asociaţiei vor putea fi încheiate numai pe baza hotărârii prealabile a Consiliului Director al Asociaţiei.
 
Art.5. DURATA de funcţionare a Asociaţiei este pe  durată nedeterminată.
 
Art.6. PATRIMONIUL iniţial al Asociaţiei este de 1200 RON, fiind constituit prin aportul în numerar de 400 RON, al fiecărui membru fondator, respectiv:
 
Art.7.MODUL DE DOBÂNDIRE  A CALITĂŢII  DE MEMBRU AL ASOCIAŢIEI
Orice cetăţean român sau străin poate deveni membru al ASOCIAŢIEI “SOCIETATEA ROMÂNĂ PENTRU OLIGOELEMENTE ÎN MEDICINĂ” la cererea scrisă a acestuia, adresată  secretarului Asociaţiei, care va prezenta lunar cererile Consiliului Director, inclusiv în format electronic, în vederea aprobării şi determinării categoriei în care candidatul să fie inclus.
Toţi cei care devin membri ai Asociaţiei, sunt obligaţi să respecte deciziile organelor de conducere ale acesteia şi să desfăşoare o activitate în interesul Asociaţiei sau în scopul realizării obiectului de activitate al acesteia ca urmare a deciziilor luate de conducerea Asociaţiei. Membrul devenit eligibil are  drept de vot începând cu a doua zi  după obţinerea dreptului de apartenenţă la Asociaţie.
De asemenea toţi membrii au obligaţia de a susţine Asociaţia  prin activităţi, ajutoare materiale şi morale sau prin punerea la dispoziţia Asociaţiei a serviciilor unor persoane  calificate.
Numărul membrilor este nelimitat, neputând însă a fi mai mic de 3 (trei). Registrul membrilor Asociaţiei  va fi ţinut la zi prin grija Secretarului.
 
Art.8 MEMBRI
8.1 ASOCIAŢIA “SOCIETATEA ROMÂNĂ PENTRU OLIGOELEMENTE ÎN MEDICINĂ” este constituită din următoarele categorii de membri:
 8.1.1 Membri simpli
Din această categorie poate face parte orice persoană cu studii superioare care:
 a) manifestă interes în legătură cu domeniile medicale de specialitate în care activează Asociaţia,
b) aderă la scopul şi principiile Asociaţiei,
 c) este acceptată de către Consiliul Director potrivit prevederilor de mai sus.
Membrii simpli vor achita o taxă de membru, cuantumul taxei fiind stabilit de Consiliul Director.
Membrii simpli nu vor fi îndreptăţiţi să voteze şi nu sunt eligibili pentru funcţii în Consiliul Director al Asociaţiei.
 
 8.1.2 Membri titulari
Calitatea de membru titular o poate dobândi orice persoană cu pregătire universitară medicală (medici, biologi, biochimişti), specialişti în domeniul oligoelementelor din alimente, sol, apă etc., precum şi persoanele care deţin titlul de doctor în medicină, specialitatea Toxicologie, Farmacologie, Patologie Internă, Neurologie,  domenii asociate şi care sunt implicate permanent în studierea fenomenelor medicale ce fac obiectul activităţii Asociaţiei.
Membrii titulari vor fi îndreptăţiţi să voteze şi sunt eligibili pentru calitatea de membri ai Consiliului Director.
 
 8.1.3 Membri juniori
Din această categorie pot face parte medici debutanţi, rezidenţi sau doctoranzi în medicină, biologie, chimie şi biochimie, în perioada de formare pentru specialităţi ce implică studiul oligoelementelor.
Un membru junior va putea deveni membru titular în eventualitatea în care va furniza dovada formală a definitivării rezidenţiatului şi a obţinerii calităţii de medic specialist sau va obţine titlul de doctor. Membrii juniori au opţiunea de a rămâne în această categorie şi după obţinerea specializării, până la împlinirea vârstei de 35 de ani.
Membrii juniori vor achita o taxă de membru redusă.
Membrii juniori vor fi îndreptăţiţi să voteze dar nu sunt eligibili pentru calitatea de membri ai Consiliului Director.
 
 8.1.4 Membri retraşi din activitate
Această categorie de membri este deschisă foştilor membri titulari care s-au retras din activitatea profesională (au împlinit vârsta de 65 de ani, respectiv s-au retras din practicarea profesiei). Totuşi, membrii titulari care ajung la vârsta de 65 de ani şi/sau care se retrag din practicarea profesiei îşi pot menţine calitatea de membru titular cu toate drepturile şi obligaţiile corespunzătoare, la exclusiva lor apreciere.
Toţi membrii care vor alege să devină membri retraşi din activitate vor achita o taxă de membru redusă şi vor păstra dreptul de vot, dar nu vor fi eligibili pentru calitatea de membru al Consiliului Director.
 
 8.1.5 Membri sustinatori
Membrii susţinători sunt persoane sau organizaţii care contribuie sau sprijină, inclusiv material, realizarea scopului şi obiectivelor Asociaţiei.
Membrii susţinători nu vor fi îndreptăţiţi să voteze şi nu sunt eligibili pentru calitatea de membri ai Consiliului Director.
 
 8.1.6 Membri de onoare
Membrii de onoare pot fi personalităţi profesionale şi ştiinţifice din ţară şi străinătate, care se bucură de o reputaţie şi o recunoaştere generală în cadrul comunităţii ştiinţifice şi care au contribuit sau contribuie la dezvoltarea domeniului studiului oligoelementelor.
Calitatea de membru de onoare se dobândeşte în urma recomandării a cel puţin doi membri titulari, prin aprobarea Adunării Generale a Asociaţiei.
Membrii de onoare vor fi scutiţi de achitarea taxei de membru şi a taxei de participare la orice manifestare organizată sub egida Asociaţiei şi vor fi îndreptăţiţi să voteze.
 
Art. 9 DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE  MEMBRILOR ASOCIAŢIEI
În afara drepturilor specifice fiecărei categorii din care fac parte, membrii  ASOCIAŢIEI “SOCIETATEA ROMÂNĂ PENTRU OLIGOELEMENTE ÎN MEDICINĂ”  au următoarele drepturi generale, comune tuturor categoriilor:
a) să participe la realizarea scopului şi obiectivelor Asociaţiei,
b) să participe la şedinţele Adunării Generale ale Asociaţiei, să pună în discuţie probleme şi să ia parte la dezbateri ,
c) să beneficieze de sprijin moral, logistic şi material din partea Asociaţiei şi de toate înlesnirile şi facilităţile pe care le poate acorda oricăruia din membri săi, în vederea realizării scopului descris în prezentul Statut,
d) să participe la toate acţiunile şi manifestările  organizate de Asociaţie,
e) să solicite apărarea acestor drepturi în faţa instanţelor  judecătoreşti, a oricărei alte instituţii şi persoane  juridice publice sau private, precum şi în faţa oricărei persoane  fizice,
f)să aibă acces la toate mijloacele de informare ale  Asociaţiei,
g) să  îşi exprime în mod liber opinia  privind activitatea Asociaţiei,
h) să publice lucrări în revistele de specialitate şi în alte publicaţii din domeniu.
 
 Membrii ASOCIAŢIEI “SOCIETATEA ROMÂNĂ PENTRU OLIGOELEMENTE ÎN MEDICINĂ”  au următoarele obligaţii:
a) să contribuie la îndeplinirea scopului şi obiectivelor Asociaţiei,
b) să respecte prevederile prezentului Statut şi hotărârile organelor de conducere ale Asociaţiei,
c)să respecte etica şi deontologia medicală,
d)să sprijine, în măsura posibilităţilor, Asociaţia în organizarea şi desfăşurarea acţiunilor sale,
e) să se preocupe constant de perfecţionarea competenţei profesionale şi ştiinţifice,
f)să achite cu regularitate şi în termenul stabilit cotizaţia  anuală,
g)să îndeplinească cu bună credinţă şi solicitudine sarcinile asumate, păstrând confidenţialitatea informaţiilor dobândite ca urmare a activităţii desfăşurate în cadrul Asociaţiei.
Nerespectarea obligaţiilor menţionate mai sus poate conduce la excluderea membrului în cauză, conform art. 11 din prezentul Statut.
 
ART.10 SUSPENDAREA CALITĂŢII DE MEMBRU
10.1 În cazul în care un membru nu îşi îndeplineşte, până cel târziu la data de 31 mai a fiecărui an, obligaţia de a achita cotizaţia anuală , calitatea acestuia de membru, precum şi toate drepturile aferente, vor fi suspendate de drept, fără punere în întârziere şi fără nici o altă formalitate prealabilă. Măsura suspendării va fi ridicată de îndată ce membrul va achita integral sumele datorate, toate drepturile urmând a-i fi restabilite cu efect imediat, cu excepţia dreptului de vot.
10.2 Astfel, în cazul în care orice membru nu achită integral sumele datorate Asociaţiei până cel târziu la data de 31 mai a fiecărui an, dreptul său de vot în cadrul Adunării Generale a Asociaţiei nu va putea fi exercitat pe durata anului calendaristic respectiv, indiferent de chestiunea supusă votului.
 
ART. 11 ÎNCETAREA CALITĂŢII DE MEMBRU
11.1 Calitatea de membru încetează în următoarele situaţii:
a) prin deces,
b) prin renunţare, adresată în scris Consiliului Director,
c) prin excludere, aprobată prin hotărârea Consiliului Director,
d) prin încetarea calificării în una din categoriile menţionate la art. 8 de mai sus.
11.2 Excluderea unui membru are loc în situaţia în care acesta încalcă dispoziţiile legii, ale prezentului Statut sau ale Regulamentelor de ordine interioară adoptate de Asociaţie.
11.3 Consiliul Director se poate autosesiza sau poate fi sesizat de alte organe ale Asociaţiei ori de alţi membri în legătură cu orice abatere disciplinară a unui membru, abatere care este de natură a atrage excluderea membrului respectiv.
11.4 Excluderea este dispusă de către Consiliul Director prin votul secret a cel putin 2/3 din membrii Consiliului Director.
11.5 Membrul a cărei excludere se cere, trebuie informat cu 14 zile înainte de data întrunirii Consiliului Director la care se va discuta excluderea, acesta fiind îndreptăţit a se prezenta personal şi de a fi asistat în vederea audierii sale.
 
Art. 12  RESURSELE PATRIMONIALE ALE ASOCIAŢIEI
12.1 Veniturile Asociaţiei provin din:
a)cotizaţiile membrilor,
b)venituri din activităţi editoriale realizate în condiţiile legii,
c)donaţii sau alte liberalităţi,
d)sponsorizări,
d)resurse obţinute de la bugetul de stat si/sau de la bugetele locale,
e) taxe provenind din organizarea de manifestări cu caracter ştiinţific şi de specialitate (10% din bugetul manifestarilor ştiinţifice),
f) alte venituri prevăzute de lege.
 
12.2  Bunurile mobile sau imobile primite cu orice titlu de către Asociaţie, precum şi orice alte titluri de proprietate ale acesteia, vor putea fi valorificate, cu respectarea prevederilor legale în materie, prin vânzare, închiriere, concesionare etc., iar veniturile obţinute din aceste operaţiuni vor fi utilizate integral pentru realizarea scopului Asociaţiei.
12.3 Asociaţia poate desfăşura orice alte activităţi economice directe, dacă acestea au caracter accesoriu şi au legătură strânsă cu scopul principal al Asociaţiei.
12.4  Veniturile realizate de către Asociaţie urmează a fi dedicate exclusiv scopului său, enunţat în prezentul  Statut.
12.5  Cheltuielile Asociaţiei vor fi efectuate conform bugetului de venituri si cheltuieli aprobat de Adunarea Generală.
 
Art. 13 ORGANELE ASOCIAŢIEI sunt:
A. ADUNAREA GENERALĂ este organul de conducere, alcătuit din totalitatea membrilor Asociaţiei
Adunarea Generală a ASOCIAŢIEI “SOCIETATEA ROMÂNĂ PENTRU OLIGOELEMENTE ÎN MEDICINĂ”    are următoarea competenţă:
     a)stabileşte strategia şi obiectivele generale ale Asociaţiei,
     b)aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli şi bilanţul contabil,
     c)alege şi revocă membrii Consiliului Director,
     d)alege  şi revocă cenzorul,
     e)hotărăşte  înfiinţarea de filiale,
     f)hotărăşte modificarea actului constitutiv şi a statutului Asociaţiei,
     h)hotărăşte dizolvarea şi lichidarea Asociaţiei, stabilind destinaţia bunurilor rămase după        lichidare,
i)orice alte atribuţii prevăzute de lege  sau în statut.
 Adunarea Generală se întruneşte cel puţin o dată pe an şi are drept de control permanent asupra Consiliului Director şi asupra cenzorului  Asociaţiei.
Hotărârile Adunării Generale se iau cu votul majorităţii absolute. În cazul în care, nu sunt prezenţi la şedinţă toţi membrii Asociaţiei, se va face o nouă convocare , a cărei dată va fi anunţată cu 15 zile înainte. La această nouă şedinţă, hotărârile se vor lua cu votul majorităţii simple.
 Hotărârile Adunării Generale se vor consemna într-un proces verbal, redactat  de către un secretar desemnat ad-hoc, înscris care se va semna de către toţi membrii prezenţi. Asociatul care într-o anumită problemă supusă hotărârii Adunării Generale este interesat personal sau prin soţul său, ascendenţii sau descendenţii săi, rudele în linie colaterală sau afinii săi până la gradul al IV-lea inclusiv, nu va putea lua parte la deliberare şi nici la vot. Asociatul care încalcă aceste dispoziţii, este răspunzător de daunele cauzate Asociaţiei, dacă fără votul său nu s-ar fi putut obţine majoritatea cerută.
 Hotărârile luate de Adunarea Generală sunt obligatorii în limitele legii, ale actului constitutiv sau statutului, chiar şi pentru asociaţii care nu au luat parte la dezbateri sau au votat împotrivă.
  Hotărârile Adunării Generale, contrare legii, actului constitutiv sau dispoziţiilor cuprinse în statut,  pot fi atacate în justiţie de către oricare dintre asociaţii care nu au luat parte la Adunarea Generală sau care au votat împotriva ei şi au cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal de şedinţă, în termen de 15 zile de la data când au luat cunoştinţă despre hotărâre sau de la data când a avut loc şedinţa, după caz.
 
B.CONSILIUL DIRECTOR asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării Generale.
CONSILIUL DIRECTOR  are următoarea componenţă:
-Preşedinte – MUSELIN FLORIN
-Vicepreşedinte – DUMITRESCU EUGENIA
-Secretar- DOMA ALEXANDRU-OCTAVIAN
 
Consiliul Director va fi ales pentru o perioadă de 4 ani prin hotărârea Adunării Generale adoptată în condiţiile prezentului statut.
Consiliul Director are următoarea competenţă:
       a)prezintă  Adunării Generale raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea   bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli şi proiectul programelor Asociaţiei,
     b)încheie acte juridice în numele şi pe seama Asociaţiei,
        c)aprobă organigrama şi politica de personal ale Asociaţiei, în funcţie de volumul său de   activitate,
     d)stabileşte strategia şi obiectivele generale ale Asociaţiei,
     e)hotărăşte schimbarea sediului Asociaţiei,
     f)îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în Statut sau stabilite de Adunarea Generală.
Consiliul Director îşi poate elabora un regulament intern de funcţionare. Deciziile  Consiliului Director, contrare legii, actului constitutiv sau statutului Asociaţiei pot fi atacate în justiţie de cei interesaţi, conform prevederilor legale în vigoare.
 
C.CENZORUL exercită atribuţia de control financiar intern al Asociaţiei şi are următoarea competenţă:
a) verifică modul în care este administrat patrimoniul Asociaţiei,
b) întocmeşte rapoarte şi le prezintă Adunării Generale,
c) poate participa la şedinţele Consiliului Director, fără drept de vot,
d)îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în Statut sau stabilite de Adunarea Generală.
Până la desemnarea unui cenzor de către Adunarea Generală, oricare dintre asociaţii care nu sunt membri ai Consiliului Director poate exercita dreptul de control.
 
ART. 14 ACTIVITATEA PUBLICISTICĂ
14.1 Activitatea publicistică se realizează, în principal, prin editarea unei reviste de specialitate sau a jurnalului conferinţei/simpozionului organizat, condusă de un Colegiu de redacţie.
14.2 Comitetul de redacţie este format din redactorul şef, secretarul de redacţie şi din membrii colegiului de redacţie. Redactorul şef şi secretarul de redacţie se aleg de către Adunarea Generală. Redactorul şef participă la întâlnirile Consiliului Director dar nu are drept de vot. Membrii Comitetului de redacţie sunt propuşi de redactorul şef şi sunt aprobaţi de Consiliul Director.
14.3 Activitatea publicistică a Asociaţiei poate fi realizată prin orice alte mijloace publicistice (inclusiv broşuri informative şi documentare).
 
ART.15  DIZOLVAREA ŞI LICHIDAREA
Asociaţia se dizolvă DE DREPT prin:
a).realizarea sau imposibilitatea realizării scopului pentru care a fost constituită, dacă în termen de 3 luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se produce schimbarea scopului, 
b).imposibilitatea constituirii Adunării Generale sau a Consiliului Director în conformitate cu prezentul Statut, dacă această situaţie durează de mai mult de un an de la data la care, potrivit Statutului, Adunarea Generală  sau după caz, Consiliul Director trebuia să se constituie,
c).reducerea numărului de asociaţi sub limita fixată de lege, dacă acesta nu a fost complinit timp de trei luni.
Constatarea dizolvării se realizează prin hotărârea judecătoriei în a cărei circumscripţie  se află sediul Asociaţiei, la cererea  oricărei persoane interesate.
 
     Asociaţia se dizolvă PRIN HOTĂRÂRE JUDECĂTOREASCĂ, la cererea oricărei persoane interesate:
a). când scopul sau activitatea Asociaţiei a devenit ilicită sau contrară ordinii publice,
b).când realizarea scopului este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice,
c).când Asociaţia urmăreşte un alt scop decât cel pentru care s-a constituit,
d).când Asociaţia a devenit insolvabilă,
e).dacă Asociaţia prin natura scopului sau obiectivelor propuse , urmează să desfăşoare activităţi pentru care, potrivit legii, sunt necesare autorizaţii administrative prealabile iar aceste autorizaţii nu au fost obţinute.
      Asociaţia se dizolvă PRIN HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE. În termen de 15 zile de la data şedinţei de dizolvare, hotărârea Adunării Generale se depune la Judecătoria în a cărei circumscripţie teritorială îşi are sediul, pentru a fi înscrisă în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.
 
LICHIDAREA
      În cazul dizolvării de drept sau a celei judecătoreşti, lichidatorii vor fi numiţi prin însăşi hotărârea judecătorească.
      În cazul dizolvării prin hotărârea Adunării Generale, lichidatorii vor fi numiţi de către aceasta, sub sancţiunea lipsirii de efecte juridice a hotărârii de dizolvare.
      În toate cazurile, mandatul Consiliului Director încetează odată cu numirea lichidatorilor.
     În cazul dizolvării Asociaţiei, bunurile rămase în urma lichidării nu se pot transmite către persoane fizice. Aceste bunuri vor fi transmise către persoane juridice de drept privat sau public cu scop identic sau asemănător.
      Modificarea sau completarea prezentului Statut se stabileşte de către Adunarea Generală în prezenţa a cel puţin două treimi din totalul membrilor şi se aprobă cu cel puţin două treimi din votul membrilor prezenţi, în cadrul unei reuniuni convocate special în acest scop.
     Situaţiile deosebite apărute, neprevăzute în acest Statut se soluţionează de către Consiliul Director sau Adunarea Generală cu respectarea prevederilor legale.
    Adunării Generale a Asociaţiei  îi revine răspunderea de a declara imediat în instanţă  orice modificare ulterioară a Statutului şi a Actului constitutiv, încetarea, dizolvarea sau lichidarea, precum şi orice modificare privind compunerea, atribuţiile, schimbarea de sediu, numirea sau înlocuirea organelor de conducere şi control.
Adeziune / Memebership
NEWS/Conferinte